Publications

Filters: Author is Zhao, Yingqi  [Clear All Filters]
2016
Chen, Jingxiang, Yufeng Liu, Donglin Zeng, Rui Song, Yingqi Zhao, and Michael R. Kosorok. "Comment." J Am Stat Assoc 111, no. 515 (2016): 942-947.